اطلاعيه مهم جهت دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)
دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)جهت تحصيل، بدون مشكل نظام وظيفه ،لازم است مواردذيل رامدنظرداشته باشندورعايت كنندعدم رعايت مواردفوق دردرجه اول به ضرر دانشجوبوده وباتوجه به اطلاع رساني دانشگاه جاي هيچگونه اعتراضي دراين خصوص نمي باشد:
دانشجويان مشمول درمقاطع مختلف ،به شرطي مي توانندازسنوات ارفاقي بهرمندشوندكه امكان فراغت ازتحصيل طي مدت سنوات ارفاقي راداشته باشند،لذادرصورت دارابودن شرايط زيربه صورت مرحله اي مي توانندازترم اول سنوات ارفاقي بهرمندشوند:
1.دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته مدت10ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
2.دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته مدت6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
3.دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مدت 6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
4.دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي مدت12ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
دانشجوياني كه درسنوات مجازنتوانندواحدهاي درسي راپاس نماينددرصورتي كه شرايط ذيل راداشته باشندمجازبه دريافت سنوات ارفاقي ومهلت معرفي مي باشندودانشجوياني كه درسنوات اوليه تحصيلي حداقل تعدادواحدهاي زيرراگذرانده باشندمي توانندازسنوات ارفاقي بهره مندگردند:
-كارداني وكارشناسي ناپيوسته: حداقل 40واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي پيوسته : حداقل 85واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي ارشدناپيوسته: حداقل 18واحددرسي پاس گذرانده باشند.
-دكتراي پيوسته(حرفه اي): حداقل180واحددرسي گذرانده باشند.
-دكتراي تخصصي: حداقل 18واحددرسي گذرانده باشند.
چنانچه مشمول تاپايان ترم اول سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل نگردد،باادامه تحصيل وي به شرطي درترم دوم سنوات ارفاقي موافقت خواهدشد،كه حداقل تعدادواحدهاي درسي معيني رادرترم اول باشرط معدل كل فوق گذرانده باشد،اين واحدهاي پاس شده درترم اول ارفاقي براي مقاطع مختلف به شرح ذيل مي باشد:
-كارداني ،كارشناسي(پيوسته وناپيوسته)12 واحدبوده وبراي مقاطع دكتراي (پيوسته ياناپيوسته)وكارشناسي ارشد(پيوسته ،ناپيوسته)به شرط اتمام واحدهاي نظري است.
-چنانچه دانشجويان مشمول حداكثرتاپايان سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل گردند،ازيكسال فرجه مهلت معرفي برخوردارخواهندبود.ودرصورت پذيرش درمقاطع بالاترطبق ماده(35)قانون ازمعافيت تحصيلي بهرمندشوند.
-چنانچه دانشجونتواندتاپايان يكسال سنوات ارفاقي فارغ التحصيل شود،صرفاًدرصورت داشتن پيشرفت تحصيلي درسنوات ارفاقي وامكان فراغت ازتحصيل طي مهلت معرفي،بادرخواست وثبت درخواست دردفترپليس+10،پس ازاحرازشرايط،صدورمجوزادامه تحصيل درمهلت معرفي بدون لحاظ غيبت فراهم خواهدشد.ضمناًاين مجوزنيزازطريق دفترپلس+10بصورت هوشمندصادرمي گردد.درصورت عدم معرفي مشمول درمهلت قانوني(يكساله معرفي)،وي واردغيبت خواهدشد.
-برابرماده(13)آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي،فارغ التحصيل شدن درمهلت يك ساله معرفي،مجوزي براي صدورمعافيت تحصيلي درمقطع بالاترنخواهدبود.بنابراين چنانچه دانشجودرمهلت معرفي فارغ التحصيل شود،به هيچ وجه حق ادامه تحصيل درمقطع بالاتررانداشته وتاپايان خدمت دوره ضرورت يااخذمعافيت دايم شرايط برخورداري ازمعافيت تحصيلي رانخواهدداشت.
-درصورتي كه دانشجودرمهلت معرفي هم نتواندفارغ التحصيل شودواردغيبت مي گرددوبه تناسب مدت تاخيراز90 روزتا180 روزاضافه خدمت درسوابق خدمتي وي به صورت سامانه اي وهوشمنددرج خواهدشد.بديهي است دراين صورت مشمول تاپايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيت دايم شرايط ادامه تحصيل دردانشگاه رانداشته وصرفاًبايستي باغيبت به خدمت اعزام گردد.
۱۳۹۷ سي خرداد
اطلاعیه
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان
قابل توجه دانشجويان متقاضي انتقال و مهمان
كارگاه آموزشي صفر تا صد پايان نامه - ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد حقوق
جشنواره انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه آزاد اسلامي
كارگاه دو روزه آموزش تهيه كرم هاي گياهي و پمادهاي طبيعي(20و21 ارديبهشت)
دوره آموزش كاربردي WORD در پژوهش
دوره آموزشي پرورش و تكثير زالوي طبي (تكميلي)
برگزاري دوره آموزش آمادگي آزمون EPT ويژه ارديبهشت 97
جشنواره هنروادبيات ديني ويژه اساتيد-دانشجويان وكاركنان
ثبت نام دوره آمادگي آزمون زبان انگليسي ويژه تمامي مقاطع
قابل توجه متقاضيان ثبت نام بهمن ماه 96
دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) در رشته "كارشناسي اتاق عمل" دانشجو مي‌پذيرد.
جدول زمان بندي حذف واضافه نيمسال دوم 97-96
تمديد زمان انتخاب واحد دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند
دانشجوياني كه در زمان تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشده اند ...
پرداخت وام به اعضاء كانون فارغ التحصيلان دانشگاه
برگزاري همايش شعردهه فجر با عنوان "فجر آفرينان"
مسابقه شفاهي قرآن وعترت ويژه اساتيد،دانشجويان وكاركنان
همايش دانشگاه اسلامي وگسترش فرهنگ انتظار.مهلت ارسال مقالات تا 96/12/20
هفتمين همايش ملي ايده هاي نو دركشاورزي مقاله مي پذيرد.مهلت ارسال مقالات:25 بهمن 1396
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal