اطلاعيه مهم جهت دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)
دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)جهت تحصيل، بدون مشكل نظام وظيفه ،لازم است مواردذيل رامدنظرداشته باشندورعايت كنندعدم رعايت مواردفوق دردرجه اول به ضرر دانشجوبوده وباتوجه به اطلاع رساني دانشگاه جاي هيچگونه اعتراضي دراين خصوص نمي باشد:
دانشجويان مشمول درمقاطع مختلف ،به شرطي مي توانندازسنوات ارفاقي بهرمندشوندكه امكان فراغت ازتحصيل طي مدت سنوات ارفاقي راداشته باشند،لذادرصورت دارابودن شرايط زيربه صورت مرحله اي مي توانندازترم اول سنوات ارفاقي بهرمندشوند:
1.دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته مدت10ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
2.دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته مدت6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
3.دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مدت 6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
4.دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي مدت12ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
دانشجوياني كه درسنوات مجازنتوانندواحدهاي درسي راپاس نماينددرصورتي كه شرايط ذيل راداشته باشندمجازبه دريافت سنوات ارفاقي ومهلت معرفي مي باشندودانشجوياني كه درسنوات اوليه تحصيلي حداقل تعدادواحدهاي زيرراگذرانده باشندمي توانندازسنوات ارفاقي بهره مندگردند:
-كارداني وكارشناسي ناپيوسته: حداقل 40واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي پيوسته : حداقل 85واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي ارشدناپيوسته: حداقل 18واحددرسي پاس گذرانده باشند.
-دكتراي پيوسته(حرفه اي): حداقل180واحددرسي گذرانده باشند.
-دكتراي تخصصي: حداقل 18واحددرسي گذرانده باشند.
چنانچه مشمول تاپايان ترم اول سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل نگردد،باادامه تحصيل وي به شرطي درترم دوم سنوات ارفاقي موافقت خواهدشد،كه حداقل تعدادواحدهاي درسي معيني رادرترم اول باشرط معدل كل فوق گذرانده باشد،اين واحدهاي پاس شده درترم اول ارفاقي براي مقاطع مختلف به شرح ذيل مي باشد:
-كارداني ،كارشناسي(پيوسته وناپيوسته)12 واحدبوده وبراي مقاطع دكتراي (پيوسته ياناپيوسته)وكارشناسي ارشد(پيوسته ،ناپيوسته)به شرط اتمام واحدهاي نظري است.
-چنانچه دانشجويان مشمول حداكثرتاپايان سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل گردند،ازيكسال فرجه مهلت معرفي برخوردارخواهندبود.ودرصورت پذيرش درمقاطع بالاترطبق ماده(35)قانون ازمعافيت تحصيلي بهرمندشوند.
-چنانچه دانشجونتواندتاپايان يكسال سنوات ارفاقي فارغ التحصيل شود،صرفاًدرصورت داشتن پيشرفت تحصيلي درسنوات ارفاقي وامكان فراغت ازتحصيل طي مهلت معرفي،بادرخواست وثبت درخواست دردفترپليس+10،پس ازاحرازشرايط،صدورمجوزادامه تحصيل درمهلت معرفي بدون لحاظ غيبت فراهم خواهدشد.ضمناًاين مجوزنيزازطريق دفترپلس+10بصورت هوشمندصادرمي گردد.درصورت عدم معرفي مشمول درمهلت قانوني(يكساله معرفي)،وي واردغيبت خواهدشد.
-برابرماده(13)آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي،فارغ التحصيل شدن درمهلت يك ساله معرفي،مجوزي براي صدورمعافيت تحصيلي درمقطع بالاترنخواهدبود.بنابراين چنانچه دانشجودرمهلت معرفي فارغ التحصيل شود،به هيچ وجه حق ادامه تحصيل درمقطع بالاتررانداشته وتاپايان خدمت دوره ضرورت يااخذمعافيت دايم شرايط برخورداري ازمعافيت تحصيلي رانخواهدداشت.
-درصورتي كه دانشجودرمهلت معرفي هم نتواندفارغ التحصيل شودواردغيبت مي گرددوبه تناسب مدت تاخيراز90 روزتا180 روزاضافه خدمت درسوابق خدمتي وي به صورت سامانه اي وهوشمنددرج خواهدشد.بديهي است دراين صورت مشمول تاپايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيت دايم شرايط ادامه تحصيل دردانشگاه رانداشته وصرفاًبايستي باغيبت به خدمت اعزام گردد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
اطلاعیه
طرح هاي با صرفه اينترنت واي فاي
دوره آموزشي MATLAB ( پنجاه درصد تخفيف ويژه دانشجويان)
دوره آمادگي آزمون IELTS
دوره آموزش صفر تا صد حسابداري
بيست وچهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع) دربخش هاي كتبي، شفاهي، هنر و ادبيات ديني و پژوهشي
معاينات پزشكي رايگان (ويژه دانشجويان)
دوره تربيت مربي زبان انگليسي ومكالمه زبان فرانسه-مهلت ثبت نام تا14مهر
فراخوان ثبت نام دوره هاي ICDL1,2 باتخفيف ويژه بااعطاي گواهينامه معتبر
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 98-97
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دستياران دندانپزشكي
دوره آموزشي كمك هاي اوليه و فوريتهاي پزشكي (ثبت نام از كليه رشته ها)
مسابقه عكس با موضوع محرم ويژه اساتيد، دانشجويان و كاركنان
قابل توجه پذيرفته شدگان ورودي 1397
راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول 98-97
برگزاري دوره فشرده آمادگي آزمون EPT به صورت حضوري در دانشگاه
جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول98-97
داير بودن مركز مشاوره پژوهشي در مرداد ماه (انجام اناليزهاي آماري، اصالت سنجي پايان نامه ها، ترجمه و...)
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات تابستان
اخذ دو درس از دروس فرهنگ و معارف اسلامي در تابستان 97-96
اطلاعيه اخذ دروس و شرايط ميهماني در تابستان 97-96
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal