اطلاعيه مهم جهت دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)
دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)جهت تحصيل، بدون مشكل نظام وظيفه ،لازم است مواردذيل رامدنظرداشته باشندورعايت كنندعدم رعايت مواردفوق دردرجه اول به ضرر دانشجوبوده وباتوجه به اطلاع رساني دانشگاه جاي هيچگونه اعتراضي دراين خصوص نمي باشد:
دانشجويان مشمول درمقاطع مختلف ،به شرطي مي توانندازسنوات ارفاقي بهرمندشوندكه امكان فراغت ازتحصيل طي مدت سنوات ارفاقي راداشته باشند،لذادرصورت دارابودن شرايط زيربه صورت مرحله اي مي توانندازترم اول سنوات ارفاقي بهرمندشوند:
1.دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته مدت10ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
2.دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته مدت6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
3.دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مدت 6ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
4.دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي مدت12ترم مجازبه تحصيل مي باشند.
دانشجوياني كه درسنوات مجازنتوانندواحدهاي درسي راپاس نماينددرصورتي كه شرايط ذيل راداشته باشندمجازبه دريافت سنوات ارفاقي ومهلت معرفي مي باشندودانشجوياني كه درسنوات اوليه تحصيلي حداقل تعدادواحدهاي زيرراگذرانده باشندمي توانندازسنوات ارفاقي بهره مندگردند:
-كارداني وكارشناسي ناپيوسته: حداقل 40واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي پيوسته : حداقل 85واحددرسي گذرانده باشند.
-كارشناسي ارشدناپيوسته: حداقل 18واحددرسي پاس گذرانده باشند.
-دكتراي پيوسته(حرفه اي): حداقل180واحددرسي گذرانده باشند.
-دكتراي تخصصي: حداقل 18واحددرسي گذرانده باشند.
چنانچه مشمول تاپايان ترم اول سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل نگردد،باادامه تحصيل وي به شرطي درترم دوم سنوات ارفاقي موافقت خواهدشد،كه حداقل تعدادواحدهاي درسي معيني رادرترم اول باشرط معدل كل فوق گذرانده باشد،اين واحدهاي پاس شده درترم اول ارفاقي براي مقاطع مختلف به شرح ذيل مي باشد:
-كارداني ،كارشناسي(پيوسته وناپيوسته)12 واحدبوده وبراي مقاطع دكتراي (پيوسته ياناپيوسته)وكارشناسي ارشد(پيوسته ،ناپيوسته)به شرط اتمام واحدهاي نظري است.
-چنانچه دانشجويان مشمول حداكثرتاپايان سنوات ارفاقي موفق به فراغت ازتحصيل گردند،ازيكسال فرجه مهلت معرفي برخوردارخواهندبود.ودرصورت پذيرش درمقاطع بالاترطبق ماده(35)قانون ازمعافيت تحصيلي بهرمندشوند.
-چنانچه دانشجونتواندتاپايان يكسال سنوات ارفاقي فارغ التحصيل شود،صرفاًدرصورت داشتن پيشرفت تحصيلي درسنوات ارفاقي وامكان فراغت ازتحصيل طي مهلت معرفي،بادرخواست وثبت درخواست دردفترپليس+10،پس ازاحرازشرايط،صدورمجوزادامه تحصيل درمهلت معرفي بدون لحاظ غيبت فراهم خواهدشد.ضمناًاين مجوزنيزازطريق دفترپلس+10بصورت هوشمندصادرمي گردد.درصورت عدم معرفي مشمول درمهلت قانوني(يكساله معرفي)،وي واردغيبت خواهدشد.
-برابرماده(13)آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي،فارغ التحصيل شدن درمهلت يك ساله معرفي،مجوزي براي صدورمعافيت تحصيلي درمقطع بالاترنخواهدبود.بنابراين چنانچه دانشجودرمهلت معرفي فارغ التحصيل شود،به هيچ وجه حق ادامه تحصيل درمقطع بالاتررانداشته وتاپايان خدمت دوره ضرورت يااخذمعافيت دايم شرايط برخورداري ازمعافيت تحصيلي رانخواهدداشت.
-درصورتي كه دانشجودرمهلت معرفي هم نتواندفارغ التحصيل شودواردغيبت مي گرددوبه تناسب مدت تاخيراز90 روزتا180 روزاضافه خدمت درسوابق خدمتي وي به صورت سامانه اي وهوشمنددرج خواهدشد.بديهي است دراين صورت مشمول تاپايان خدمت دوره ضرورت ويااخذمعافيت دايم شرايط ادامه تحصيل دردانشگاه رانداشته وصرفاًبايستي باغيبت به خدمت اعزام گردد.
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
اطلاعیه
ثبت نام اردوي دانشجويان منتخب فرهنگي
برگزاري كارگاه NLP (برنامه ريزي عصبي، كلامي) شروع دوره پنجشنبه 12 بهمن
اطلاعيه وام تامين شهريه نيمسال دوم 97-96
جدول زمان بندي انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96
دومين دوره جشنواره ملي قرآني وحديثي شيخ طبرسي (جايزه علامه طباطبايي) ويژه اعضاي هيئت علمي وحوزويان شاغل دردانشگاه آزاداسلامي
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان
اطلاعيه مهم جهت دانشجويان مشمول (افرادي كه كارت پايان خدمت ومعافيت دايم ندارندوبرگه معافيت تحصيلي براي آنهاصادرشده است)
برگزاري همايش تازه هاي HIV با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز بهداشت شماره يك، انجمن علمي آموزش پزشكي و انجمن علمي دانشجويي پرستاري ومامايي 27 آذرماه
برنامه زمانبندي آزمون جامع نيمسال اول 97-96 ويژه دانشجويان دكتري
فراخوان فوري ثبت نام دوره spss ويژه كليه مقاطع تحصيلي
بيست وسومين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع) (ويژه دانشجويان ،اساتيد،كاركنان) دربخش هاي كتبي ، شفاهي ، هنروادبيات ديني وپژوهشي
جشنواره سراسري نماز و فضاي مجازي ويژه دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور و خانواده آنان
ويژه دانشجويان دكتري : فرم درخواست ايجاد سايت شخصي در سامانه دانشجويان دكتري
قابل توجه پذيرفته شدگان دستياري دندانپزشكي مهر 96
قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد علوم پزشكي مهر 96
فراخوان فوري ثبت نام دوره آمادگي آزمون EPT (ويژه دانشجويان دكتري )
قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي سال 97-96
قابل توجه كليه داوطلبان ذخيره رشته هاي علوم پزشكي(دندانپزشكي، پرستاري، مامايي)
جدول زمان بندي حذف واضافه نيمسال اول 97-96
به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 نشده اند مي رساند...
دانشکده حقوق و علوم انسانی
Powered by DorsaPortal